جمع کردن پنل
بازگشت به سایت اصلی
ابزار تأیید مجوز ما اجازه می دهد تا بررسی کنید که آیا یک وب سایت مجاز به اجرای نرم افزار ما است.
اگر یک وبسایت پیدا کنید که به عنوان مجوز نمایش داده نشود، لطفا آن را برای ما برای بررسی آن گزارش دهید.

فقط نام دامنه را وارد کنید که در آن شما نرم افزار مورد استفاده خود را می بینید

http://

نحوه استفاده از این ابزار::

  • فقط نام دامنه را وارد کنید که در آن شما نرم افزار مورد استفاده خود را می بینید
  • برای مثال اگر یک نصب http://support.domain.com/ وجود داشته باشد، فقط support.domain.com را وارد کنید
  • شما نباید www را وارد کنید پیشوند در مورد سایت های وب سایت

ما از شما برای کمک به مبارزه با دزدی فضای مجازی سپاسگزاریم